Folkehelsearbeid og indikatorer

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse.

I følge oppdraget fra Helsedirektoratet til de regionale kompetansesentrene på rus (KoRus)  er KoRus’enes primære rolle i folkehelsearbeidet å bistå regionale og lokale myndigheter med kompetanse om rusmiddelforebygging på følgende 3 områder:

  • Oversiktsarbeid – identifisere folkehelseutfordringer
  • Planlegging etter Plan- og bygningsloven
  • Iverksette tiltak
Relaterte Saker

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet