Evaluering av opplæringsprogrammet – Tidlig inn

I en evaluering foretatt av IRIS (Rapport IRIS – 2016/054) på oppdrag fra Helsedirektoratet, vises det til gode resultater for opplæringsprogrammet Tidlig inn.

Evalueringen viser at Tidlig inn er et hensiktsmessig virkemiddel for å øke kunnskapen og kompetansen til kommunalt ansatte i å identifisere og samtale med gravide og småbarnsforeldre om alkoholbruk, psykiske vansker og vold i nære relasjoner.

Innhold i opplæringsprogrammet

Tidlig inn er et opplæringsprogram initiert av Helsedirektoratet og Barne-ungdom og familiedirektoratet. Regionale opplæringsteam bestående av RVTS (Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), KoRus (Kompetansesenter –rus), Bufetat (Barne-ungdoms-og familieetaten), RBUP( Regionsenter for barn og unges psykiske helse) og RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) står for den faktiske gjennomføringen av programmet.

Opplæringsprogrammet er for alle kommunalt ansatte som arbeider med målgruppen gravide og familier med små barn. Målet med programmet er å styrke kompetansen i å identifisere og intervenere på et tidlig tidspunkt ved vansker knyttet til rusmiddelbruk, psykisk helse, eller vold i nære relasjoner. Opplæringsprogrammet Tidlig inn går over seks dager, med fokus på kunnskap og dialog om sårbare tema. Deltakerne får opplæring i kartleggingsverktøy, samtalemetodikk og samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk.

Evalueringen

117 kommuner over hele landet hadde gjennomført opplæringen i Tidlig inn høsten 2015. (I Hordaland og Sogn & Fjordane har 24 kommuner gjennomført, eller er underveis våren 2016). Oppmerksomheten i evalueringen har vært rettet mot hvilke endringer som har skjedd i kommunene etter gjennomføring av programmet, ansattes opplevelser etter at de deltok i opplæringsprogrammet, og en ønsket å innhente kunnskaper om styrker og svakheter ved opplæringsprogrammet. Datainnsamling til evalueringen er innhentet gjennom spørreskjema og intervjuer, hos tidlig inn kontakter i kommunene, kommunalt ansatte som arbeider med målgruppen gravide og familier med små barn, brukere av helsestasjonstjenesten, representanter for regionale opplæringsteam.

Trygghet og rutiner for samtaler om sårbare tema

Tidlig inn har bidratt til å gjøre de ansatte tryggere med hensyn til å spørre om sårbare tema.

Opplæringsdagene med undervisning, praktiske øvelser og veiledning har vært viktig for å styrke kompetansen på feltet.

Flertallet av kommunene oppgir at de har innført rutiner for systematiske samtaler om nedstemthet og uro (97 prosent), alkoholbruk (88 prosent) og vold (75 prosent) overfor alle gravide og småbarnsforeldre. Dette betyr at det er stor grad av måloppnåelse for alle tre temaer, og ut fra dette har opplæringsprogrammet i stor grad ført til innføring av nye rutiner for systematiske samtaler. Forbedringspotensialet ligger i at innførte rutiner i enda større grad tas systematisk i bruk av helsestasjonstilsatte.

Samarbeid

Opplæringsprogrammet har videre ført til økt bevissthet rundt verdien av å samarbeide og å dele informasjon, og har bidratt til å styrke forståelsen på tvers av enheter i kommunene og til å styrke de allerede etablerte samarbeidsarenaene. Halvparten av kontaktpersonene oppgir i tillegg at det i deres kommune har blitt etablert nye samarbeidsarenaer som følge av Tidlig inn.

Brukernes erfaringer

Når det gjelder brukernes erfaringer, opplever de ansatte at brukerne er positive til å bli spurt om vold, nedstemthet og alkoholbruk, og særlig når dette er en rutine og alle blir spurt. Brukerne på sin side er svært positive til spørsmål om temaene og er samstemte i at opplevelsen av konsultasjonen med helsesøster eller jordmor som har deltatt på Tidlig inn har vært positiv og nyttig.

Konklusjon

Hovedkonklusjonen for Tidlig inn er at evalueringen viser gode resultater når en ser på hvilke endringer det har ført til i kommunene og informantenes opplevelse av deltakelsen. Utfordringen for Tidlig inn ligger i å få omsatt ny kunnskap og kompetanse til praksis. Det er flere kommuner som oppgir å ha innført nye rutiner enn det er ansatte som oppgir å ha tatt dem i bruk. Utfordringen i den videre utviklingen av opplæringsprogrammet blir derfor å bidra til at ansatte og kommunene i større grad klarer å få omsatt kunnskapen og kompetansen til ny praksis.

Relaterte Saker

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet