Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Tilskuddsordningen ble i 2018 samordnet med tilskuddsordningen «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling».

Bufdir forvalter tilskuddsordningen i samråd med Helsedirektoratet. Deler av bevilgningen øremerkes kommuner som har pågående prosjekttilskudd fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) i 2017.

Bufdir vil i samarbeid med Helsedirektoratet bistå og veilede kommunene med utviklingsarbeidet.

For 2018 er det satt av 30,2 mill. kroner til formålet på statsbudsjettet.

Rapporteringsfrist: Prosjektperioden er i utgangspunktet 2 år fra vedtaksdato, med delrapportering etter ett år og sluttrapportering etter to år.  Kommuner som mottok tilskudd fra Bufdir i 2016 til modellutvikling, kan søke om tilskudd til implementering av kommunens modell, mv. Prosjektperioden er da ett år fra vedtaksdato, med sluttrapportering ved prosjektperiodens utløp.

For BTI: Kommuner og bydeler i Oslo som har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratets tilskuddsordning «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling» i 2017, og øvrige bydeler i Oslo kommune, kan søke om inntil kr 300 000 i statlig tilskudd i 2018 og 2019. Se rundskrivets punkt 3.3.

Søknadsfrist: 20. august 2018

 

Klikk her for å sende søknad eller gå inn på  Bufdirs søknadsportal

Relaterte Saker

Føre Var 02/2018, rapporten som beskriver utviklingen av rustrender og russituasjonen i Bergen fra mars til september 2018, er nå klar for lansering.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet