Innføringskurs i Motiverende samtale

Dato: 01.03 - 02.03

Tid: 09:00-15:30

Sted: Bergen

Pris: 600,- inkl. lunsj

Ansvarlig: Nina Andresen og Solveig Storbækken, Bergensklinikken

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Begrenset deltakerantall

Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser.

Innhold: Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter.

Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser.

Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.
Ansvarlig: Nina Andresen og Solveig Storbækken, Bergensklinikken

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Begrenset deltakerantall

Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser.

Innhold: Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter.

Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser.

Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.
Les mer om kurset
Påmelding

Migrasjon, rus og psykisk helse

Dato: 15.03 - 16.03

Tid: 09:00-15:30

Sted: Bergen

Pris: 600,- inkl. lunsj

Mål: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere og spesialisthelsetjenesten

Innhold: Det flerkulturelle samfunnet utfordrer hjelpeapparatet og ukjente problemstillinger oppstår i møtet mellom klienten, hjelperen og hjelpesystemene i sin helhet. Disse kursdagene ønsker å rette fokus mot ulike sosiale, psykologiske og kulturelle elementer som kan ha betydning for hvordan dette møtet forløper:
- Eksil og eksilets psykologi
- Kommunikasjon og samhandling
- Hva fremmer/hemmer kommunikasjon?
- Kulturelle fenomener i klientmøter
- Kultursensitivitet
- Rusmisbruk og psykiske lidelser fra et kulturperspektiv
- Rusmisbrukets fenomenologi – hvorfor rusmisbruk?

Foreleser: Mehdi Farshbaf, psykolog og PhD-stipendiat ved UIO, Espen Freng, sosialantropolog, KoRus Oslo

Ansvarlige for nettverket: Psykologspesialistene Nina Elin Andresen og Nina Arefjord, KoRus, Bergensklinikken
Mål: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere og spesialisthelsetjenesten

Innhold: Det flerkulturelle samfunnet utfordrer hjelpeapparatet og ukjente problemstillinger oppstår i møtet mellom klienten, hjelperen og hjelpesystemene i sin helhet. Disse kursdagene ønsker å rette fokus mot ulike sosiale, psykologiske og kulturelle elementer som kan ha betydning for hvordan dette møtet forløper:
- Eksil og eksilets psykologi
- Kommunikasjon og samhandling
- Hva fremmer/hemmer kommunikasjon?
- Kulturelle fenomener i klientmøter
- Kultursensitivitet
- Rusmisbruk og psykiske lidelser fra et kulturperspektiv
- Rusmisbrukets fenomenologi – hvorfor rusmisbruk?

Foreleser: Mehdi Farshbaf, psykolog og PhD-stipendiat ved UIO, Espen Freng, sosialantropolog, KoRus Oslo

Ansvarlige for nettverket: Psykologspesialistene Nina Elin Andresen og Nina Arefjord, KoRus, Bergensklinikken
Les mer om kurset
Påmelding

Recovery fagkonferanse i Oslo 2018

Dato: 18.04 - 19.04

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Scandic Hotell St. Olavs plass

Pris: 3000,- for begge dager

- Recovery er brukernes grep om egen bedringsprosess
- Recovery påvirker tjenesteutviklingen
- Tjenestenes innretning og forståelse av Recovery har stor betydning for hvorvidt de er Recovery fremmende eller hemmende

I år holdes konferansen i Oslo.

Pris:
Kr. 3000,- for begge dagene
Kr. 1500,- for en dag
Kr. 750,- for studenter og brukerrepresentanter per dag.

Konferansen søkes godkjent av NPF som vedlikeholds kurs.

Mer informasjon og program kommer.
- Recovery er brukernes grep om egen bedringsprosess
- Recovery påvirker tjenesteutviklingen
- Tjenestenes innretning og forståelse av Recovery har stor betydning for hvorvidt de er Recovery fremmende eller hemmende

I år holdes konferansen i Oslo.

Pris:
Kr. 3000,- for begge dagene
Kr. 1500,- for en dag
Kr. 750,- for studenter og brukerrepresentanter per dag.

Konferansen søkes godkjent av NPF som vedlikeholds kurs.

Mer informasjon og program kommer.
Les mer om kurset
Påmelding

Personlighetsvansker og ruslidelser

Dato: 19.04 - 20.04

Tid: 09:00-15:30

Sted: Bergen

Pris: Kr 1 400,- inkl. lunsj

Ansvar: Psykologspesialistene Nina Elin Andresen og Nina Arefjord

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere og spesialisthelsetjenesten

Innhold:
- Hva karakteriserer personlighetsforstyrrelser & rusmiddelavhengighet
- Utviklingshistorie, sårbarhet og triggere
- Diagnoser og diagnostisering
- Fagpersoners holdninger, etiske dilemma og utfordringer
- Anbefalte generelle behandlingsstrategier
- Mentaliseringsbasert terapi
- Dialektisk atferdsterapi
Ansvar: Psykologspesialistene Nina Elin Andresen og Nina Arefjord

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelmisbrukere og spesialisthelsetjenesten

Innhold:
- Hva karakteriserer personlighetsforstyrrelser & rusmiddelavhengighet
- Utviklingshistorie, sårbarhet og triggere
- Diagnoser og diagnostisering
- Fagpersoners holdninger, etiske dilemma og utfordringer
- Anbefalte generelle behandlingsstrategier
- Mentaliseringsbasert terapi
- Dialektisk atferdsterapi
Les mer om kurset
Påmelding

Fysisk trening som terapi – teoretisk og praktisk opplæringskurs

Dato: 25.04 - 26.04

Tid: 09:00-15:30

Sted: Bergen

Pris: Kr 1 000,- inkl. lunsj

Ansvar: Fagansvarlig for treningsterapi Thomas Dahl Orø

Målgruppe: Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusmiddelavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte og andre som kommer i kontakt med mennesker som har etablert problematisk rusmiddelbruk.

Innhold: Mange mener Treningsterapi bør ha en sentral plass i arbeidet med personer med rus- og psykiske lidelser. Likevel er dette en behandlingsform som mange kun har implementert i tillegg til annen behandling som en fritidssyssel.
Behandlingen har selvstendig effekt og tilrettelegger for bedre utbytte av annen behandling. Erfaring tilsier at metoden gir reduksjon i lidelsestrykk, stabiliserer rusfrihet og gir økt livskvalitet. Kursdeltakerne vil få praktisk gjennomgang av hensiktsmessige måter å utøve aktuelle behandling tilknyttet ruslidelser og komorbide tilstander.
Emner som treningsterapi, komme i kontakt med kroppen, kroppsbevissthet, kroppsopplevelser/smerte, motivasjon, bruk friluftsliv med mer.
Kurset vil være sammensatt av teori og praksis, for at deltakerne skal få kjenne på kroppen de emnene vi tar opp i teorien. All aktivitet vil legges opp slik at alle uansett forutsetninger kan delta.
Ansvar: Fagansvarlig for treningsterapi Thomas Dahl Orø

Målgruppe: Helse og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusmiddelavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte og andre som kommer i kontakt med mennesker som har etablert problematisk rusmiddelbruk.

Innhold: Mange mener Treningsterapi bør ha en sentral plass i arbeidet med personer med rus- og psykiske lidelser. Likevel er dette en behandlingsform som mange kun har implementert i tillegg til annen behandling som en fritidssyssel.
Behandlingen har selvstendig effekt og tilrettelegger for bedre utbytte av annen behandling. Erfaring tilsier at metoden gir reduksjon i lidelsestrykk, stabiliserer rusfrihet og gir økt livskvalitet. Kursdeltakerne vil få praktisk gjennomgang av hensiktsmessige måter å utøve aktuelle behandling tilknyttet ruslidelser og komorbide tilstander.
Emner som treningsterapi, komme i kontakt med kroppen, kroppsbevissthet, kroppsopplevelser/smerte, motivasjon, bruk friluftsliv med mer.
Kurset vil være sammensatt av teori og praksis, for at deltakerne skal få kjenne på kroppen de emnene vi tar opp i teorien. All aktivitet vil legges opp slik at alle uansett forutsetninger kan delta.
Les mer om kurset
Påmelding

Miljøterapi

Dato: 24.05 - 25.05

Tid: 09:00-15:30

Sted: Bergen

Pris: 1800,- inkl. lunsj

Hvordan utøve profesjonell miljøterapi til rusmiddelavhengige pasienter gjennom å hente basiskunnskap fra bl.a. MBT, kjønnsperspektiv, treningsterapi og behandling av unge, og skape en synergieffekt inn i det miljøterapeutiske arbeidet.

Målgruppe: Miljøterapeuter i rusfeltet.
Hvordan utøve profesjonell miljøterapi til rusmiddelavhengige pasienter gjennom å hente basiskunnskap fra bl.a. MBT, kjønnsperspektiv, treningsterapi og behandling av unge, og skape en synergieffekt inn i det miljøterapeutiske arbeidet.

Målgruppe: Miljøterapeuter i rusfeltet.
Les mer om kurset
Påmelding

Seminar for pårørende Vår

Dato: 07.06 - 08.06

Tid: 09:00-15:30

Sted: Bergen

Pris: Gratis

Innhold: Hovedfokus vil være på hvilken måte rusbruken virker inn på den som er i nær relasjon til den som ruser seg. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken og andre. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gis uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke.

Ansvarlige: Psykologspesialist Nina Andresen, KoRus og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Bergensklinikken
Innhold: Hovedfokus vil være på hvilken måte rusbruken virker inn på den som er i nær relasjon til den som ruser seg. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken og andre. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gis uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke.

Ansvarlige: Psykologspesialist Nina Andresen, KoRus og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Bergensklinikken
Les mer om kurset
Påmelding

Innføringskurs i Motiverende samtale

Dato: 30.08 - 31.08

Tid: 09:00-15:30

Sted: Bergen

Pris: 600,- inkl. lunsj

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene, personell i tiltak for rusmiddelbrukere og spesialisthelsetjenesten

Ansvarlige: Nina Andresen og Solveig Storbækken, Bergensklinikken

Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene, MI trenere fra klinisk Stiftelsen Bergensklinikkene.

Innhold: Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter.

Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser.

Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.

Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser.
Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene, personell i tiltak for rusmiddelbrukere og spesialisthelsetjenesten

Ansvarlige: Nina Andresen og Solveig Storbækken, Bergensklinikken

Forelesere: Fagpersoner i Stiftelsen Bergensklinikkene, MI trenere fra klinisk Stiftelsen Bergensklinikkene.

Innhold: Gjennom to dagers innføringskurs i Motiverende samtale vil deltakerne få en introduksjon til teori, begreper, prinsipper og teknikker i Motiverende Samtale. Det vil bli lagt særlig vekt på etablering av et samarbeidende og ikke-konfronterende fokus i en samtale, gjennom empatisk lytting og bruk av kommunikasjonsferdigheter.

Kurset vil bestå av en blanding av presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser.

Det blir lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.

Mål: Få basiskunnskap om teori og metoder i Motiverende Samtale, få anledning til å prøve ut noe av det gjennom øvelser.
Les mer om kurset
Påmelding

Seminar for pårørende til rusmiddelavhengige Høst

Dato: 15.11 - 16.11

Tid: 09:00-15:30

Sted: Bergen

Pris: Gratis

Innhold: Hovedfokus vil være på hvilken måte rusbruken virker inn på den som er i nær relasjon til den som ruser seg. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken og andre. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gis uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke.

Ansvarlige: Psykologspesialist Nina Andresen, KoRus og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Bergensklinikken
Innhold: Hovedfokus vil være på hvilken måte rusbruken virker inn på den som er i nær relasjon til den som ruser seg. Vi vil bruke mye tid på den situasjonen familien befinner seg i og på hvordan familien kan ivareta egne behov. Vi vil også ta opp problemstillinger vedrørende behandling av rusmiddelavhengighet og gir mulighet for å ta opp forhold pårørende lurer på i forhold til hjelpeapparat / sin egen rolle i forhold til den med rusmiddelavhengighet.

Målgruppe: Pårørende til personer som er rusmiddelavhengige (alkohol, medikamenter, narkotiske stoffer). Det vil si partnere, voksne barn, foreldre, søsken og andre. Tilbudet er ikke egnet for barn under 18 år. Dette er ikke et tilbud til dem som er rusmiddelavhengige og tilbudet gis uavhengig av om den rusmiddelavhengige er i behandling eller ikke.

Ansvarlige: Psykologspesialist Nina Andresen, KoRus og psykiatrisk sykepleier Gerd Helene Irgens, Bergensklinikken
Les mer om kurset
Påmelding

Fordypningskurs i Motiverende samtale OBS! Den tredje kursdagen er 16. januar 2019

Dato: 22.11 - 23.11

Tid: 09:00-15:30

Sted: Bergen

Pris: 1800,- inkl. lunsj

Tredje kurs dag er 16. januar 2019.

Ansvar: Nina Andresen og Solveig Storbækken, Bergensklinikken

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Begrenset deltakerantall

Mål: Videreutvikle ferdighetene fra innføringskurset i Motiverende samtale

Forelesere: Fagpersoner i Bergensklinikken

Innhold: Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset og det legges større vekt på egen samtalepraksis og trening, blant annet med innsending av egen MI-samtale til MI-analyse ved Korus Bergen, Vest, Stiftelsen Bergensklinikkene mellom dag 2 og 3.

Kursdag 1 og 2 blir det utdyping og demonstrasjon av sentrale prinsipper i metoden, med vekt på refleksjon og empatisk lytting, samt øvelser i grupper og egenaktivitet. Vi bruker tid på å se nærmere på relasjon og hva som skjer når motstand oppstår, hvordan håndtere dette i dialog og hvordan øke motivasjon ved å utforske verdier og forsterke endringssnakk hos klienten. Kursdag 3 fokuserer på trening rundt egen samtalepraksis
Tredje kurs dag er 16. januar 2019.

Ansvar: Nina Andresen og Solveig Storbækken, Bergensklinikken

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene og personell i tiltak for rusmiddelbrukere, samt i spesialisthelsetjenesten. Begrenset deltakerantall

Mål: Videreutvikle ferdighetene fra innføringskurset i Motiverende samtale

Forelesere: Fagpersoner i Bergensklinikken

Innhold: Fordypningskurset i Motiverende samtale bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset og det legges større vekt på egen samtalepraksis og trening, blant annet med innsending av egen MI-samtale til MI-analyse ved Korus Bergen, Vest, Stiftelsen Bergensklinikkene mellom dag 2 og 3.

Kursdag 1 og 2 blir det utdyping og demonstrasjon av sentrale prinsipper i metoden, med vekt på refleksjon og empatisk lytting, samt øvelser i grupper og egenaktivitet. Vi bruker tid på å se nærmere på relasjon og hva som skjer når motstand oppstår, hvordan håndtere dette i dialog og hvordan øke motivasjon ved å utforske verdier og forsterke endringssnakk hos klienten. Kursdag 3 fokuserer på trening rundt egen samtalepraksis
Les mer om kurset
Påmelding

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet