Bømlo kommune og Kompetansesenter Rus Vest (KoRus) undertegnet i mai 2017 en samarbeidsavtale om Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Avtalen gir ansatte i barnehager og skoler et felles verktøy for tidlig innsats rettet mot barn som de har uro for, og deres familier.

Gjennom samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI) ønsker både Etne og Vindafjord kommune å bedre oppvekstvilkårene for barn og
unge i kommunen.

Fagdagen tar for seg viktigheten av det å tro på elevene og gi de muligheter, ha forutsigbare rutiner og struktur i skolen, samt det viktige samspillet mellom skolen, skolehelsetjenesten, PPT og barnevern.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet