Ungdata er ei lokal ungdomsundersøking som er gratis for alle kommunar og fylkeskommunar i Noreg.

Vi ønsker at konferansen skal bidra til drøfting og refleksjon om hvordan ulike fagmiljøer ivaretar og møter både barn og voksne pårørende til personer med rus og psykiske vansker.

BrukarPlan er et verktøy for å kartlegge omfang og karakter av rus- og psykiske helseproblem hos brukere av kommunen sine helse-, omsorg- og velferdstjenester.

Kompetansesenter Rus – region vest Bergen (KoRus vest Bergen) har hvert halvår fra 2002 rapportert om russituasjonen i Bergen. Dette er rapport nr. 31.

De regionale kompetansesentrene for rus ønsker å rette fokus på eldrebefolkningen som en del av tidlig intervensjonsarbeid, slik at tjenestene tidligere kan intervenere og forebygge folkehelseproblemer også blant eldre

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet