Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Nedenfor kan du se noen av innsatsene KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene gjennomfører som faller inn under folkehelsearbeid, samt nyheter fra folkehelsefeltet.

Gjennom folkehelseloven skal kommuner bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og velferd. Kommuner skal integrere folkehelse i planarbeidet og fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet. Dette arbeidet må ses i sammenheng med rusmiddelpolitiske handlingsplaner. Hensikten med rusmiddelpolitiske handlingsplaner er å samordne kommunens rusmiddelpolitikk, og de rusmiddelforebyggende innsatser vil og kunne inngå som deler av kommunens folkehelseplaner.

Arbeidet med rusmiddelpolitiske handlingsplaner vil bestå av vurdering av rusmiddelsituasjonen lokalt, som brukes som bakgrunn for kommunens mål og strategier på alkohol- og rusmiddelområdet. KoRus vest Bergen kan bistå kommuner i veiledning vedr rusmiddelpolitiske handlingsplaner.

Kommunen kan utvikle:

  • overordnede mål for alkohol- og rusmiddelpolitikken
  • mål for ulike innsatsområder
  • resultatmål – en spesifisert beskrivelse av hva kommunen ønsker å oppnå
  • strategier for å nå målene

Kommunen bør vurdere om det skal skilles mellom tiltak på flere nivåer og for ulike målgrupper. Det kan skilles mellom:

  • tiltak rettet mot hele kommunens befolkning
  • tiltak rettet mot særlig risikoutsatte grupper
  • tiltak rettet mot personer med et problematisk forbruk av rusmidler

Mer informasjon her:

Planveiledere og tips til planarbeidet finner du på

http://www.kommunetorget.no/

https://helsedirektoratet.no/folkehelse

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet