Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) i voksenbefolkningen

Ansvarlig alkoholhåndtering er en nasjonal satsing for kommunene, hvor målet er å styrke overholdelse av alkoholloven. Hensikten er å forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige og rusrelatert vold og ordensforstyrrelser knyttet til utelivet.

 

 

Målet med satsingen er at kommunene i større grad skal ta ut potensialet i alkohollovgivningen som en del av arbeidet med å fremme folkehelsen og begrense rusmiddelrelaterte skader. Ansvarlig alkoholhåndtering vil dermed bidra til å nå formålene både i alkoholloven og i folkehelseloven.

Kompetanseheving, samarbeid, styrket kontroll og sanksjoner er viktige tiltak for å nå målene, og arbeidet skal på sikt føre til en vesentlig økt vektlegging av folkehelsehensyn også i den lokale alkoholpolitikken.

KoRus har en særlig viktig rolle knyttet til å øke forståelsen for alkoholpolitiske virkemidler, samt å stimulere til samarbeid mellom kommunene, bransjen og politiet. KoRus skal utvikle og tilby gode verktøy og bistå med kompetanseutvikling rettet mot salgssteder for alkohol, utelivsbransjen og de enkelte kommunene i regionen.

Les mer om Ansvarlig alkoholhåndtering på Helsedirektoratet og Kommunetorget.

Undersøkelser viser at skjenking til mindreårige, overskjenking og utelivsrelatert vold er relativt utbredt i Norge. Derfor er det behov for en systematisk satsing i lokalsamfunnet for å imøtegå dette.

Helsedirektoratet har utarbeidet en egen satsing på ansvarlig alkoholhåndtering (AAH- satsingen) som mange kommuner allerede benytter seg av. Denne handler kort fortalt om:

  • å heve kompetansen på alkoholhåndtering i salgs- og skjenkebransjene
  • å utvikle et best mulig samarbeid mellom kommune, politi og bransjer
  • en bedre bruk av muligheten til å stille vilkår for salg og skjenking
  • å øke kvaliteten på salgs- og skjenkekontroller og sanksjonssystem

Ansvarlig alkoholhåndtering er mer enn næringspolitikk. Servering og salg av alkohol kan gi inntekter, arbeidsplasser og trivsel i kommunen, men kan også medføre store kostnader og menneskelige lidelser. Derfor skal kommunen ha folkehelseperspektivet med i alkoholpolitikken.

Kommunen, politiet og utelivsbransjen er sammen ansvarlige for å gi innbyggerne gode og trygge møtesteder.

Ansvarlig alkoholhåndtering bidrar til:

  • tryggere uteliv og nærmiljø
  • mindre uro, vold og skader
  • forutsigbare vilkår for utelivsbransjen
  • bedre forståelse av skjenkebestemmelsene
  • økt trivsel for gjester og ansatte på utesteder
  • bedre folkehelse

Les mer:

→  Ansvarlig alkoholhåndtering

→  Les mer på Helsedirektoratets sider her

Veilederisalgs-og skjenkekontroll

→  Tryggere uteliv for alle

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet