ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjema-undersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Gjennom kartlegging av den lokale oppvekstsituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom.

Spørreskjemaet består av en obligatorisk grunnmodul, som brukes i alle undersøkelser, og et sett med valgfrie, forhåndsdefinerte spørsmål, som kommuner kan velge fra. Oppdragsgiver kan også supplere med egenkomponerte spørsmål. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk.

Les mer om Ungdata på www.ungdata.no

Ønsker du å gjennomføre en ungdataundersøkelse? Kontakt Kristian Hartveit: hartkr@bergensklinikkene.no – 55 90 86 35 / 99 22 58 88

 

Ungdataundersøkelser 2017
Kompetansesenter Rus –region Vest Bergen har i samarbeid med Fylkeskommunene i Hordaland og Sogn & Fjordane gjennomført Ungdataundersøkelser i mange ungdomsskoler og videregående skoler i løpet av våren 2017.

I Sogn og Fjordane deltok 20 kommuner og 11 videregående skoler og Hordaland gjennomførte 17 kommuner og 27 videregående skoler. Resultatene fra undersøkelsene finnes nå samlet i fylkesrapporter.

De kan leses her:

 


 

BrukerPlan

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av problemskapende rusmiddelbruk blant klienter som mottar tjenester fra kommunen, samt omfang av slik tjenesteyting.

Kunnskapen fra kartlegging med BrukerPlan gir kommunen grunnlag for systematisk arbeid med rusklienter, for utvikling av egnete tiltak, og for godt planarbeid. At kommunene benytter seg av BrukerPlan er også svært nyttig for spesialisthelsetjenesten i kvalitetssikringsarbeid og for å dimensjonere tjenestene riktig. BrukerPlan er utviklet av Helse Fonna, IRIS og KORFOR og er godkjent av Datatilsynet for kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester.

Kommuner som ønsker å få gjennomført Brukerplan, kan ta kontakt per epost post@bergensklinikkene.no eller med Erik Iversen på erik.iversen@bergensklinikkene.no

 


Føre Var

KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene har siden våren 2002 utviklet og drevet et system for overvåkning av rustrender –  Føre Var. Systemet har som målsetting å identifisere, overvåke og rapportere trender i tilgjengelighet og bruk av rusmidler i Bergen. 

Føre Var samarbeider med ulike instanser og enkelt-personer i Bergen, som gjør det mulig å innhente lokale data om tilgang og bruk av rusmidler. På bakgrunn av disse opplysningene utarbeides det to oversiktsrapporter, en hovedrapport og en kortrapport, som distribueres til politikere, fagpersoner, forskere og andre som er interesserte i eller arbeider med rusproblematikk.

Rapporten baseres på kvalitative og kvantitative rusrelaterte kilder, som bidrar til å gi et pålitelig bilde av rusmiddelbruken i Bergen (Mounteney, 2009). Kildene som benyttes er:

  • 36 statistiske kilder som inkluderer salgstall for alkohol, behandlingsdata, data fra hjelpetelefoner og statistikker fra politi, tolletat og kriminalomsorg.
  • 17 mediekilder som inkluderer internettsider, ungdoms- og trendmagasiner, lokalaviser og fagblader.
  • Spørreskjema til trendpanel og kjentmenn.

→  Se alle rapporter her.

 


 

HKH- Hurtig Kartlegging og Handling

Hurtig Kartlegging og Handling (HKH) bygger på en kartleggingsmetode utviklet av Verdens Helserorganisasjon som kalles Rapid Assessment and Response. I et samarbeid med Utekontakten i Bergen har Korus Vest Bergen utviklet og tilpasset metoden til norske forhold.

HKH gjør det mulig å innhente informasjon som gir rask oversikt over problemområder for så å legge tilrette for og foreslå formålstjenlige intervensjoner og tiltak.

Det som kjennetegner HKH-metoden er:

  • HKH-metoden er hurtig.
  • HKH-metoden er manualbasert.
  • HKH-metoden resulterer i en rapport med handlingsplan.
  • HKH-metoden kartlegger både problemområdet og de ulike instansenes pågående innsats.
  • HKH-metoden bruker metodetriangulering, og validitet sikres gjennom kryssjekking av funn på tvers av ulike datakilder og metoder.
  • HKH-metoden identifiserer og styrker pågående lokal innsats.
  • HKH-prosessen skjer under veiledning fra kompetansemiljøer.

For å lese mer om HKH-metoden i Rusfag 1/2012: http://www.forebygging.no/Global/Rusfag%201%202012%20artikkelsamling.pdf

Kontakt Korus Vest Bergen for mer informasjon om HKH-metoden:

Else Kristin Utne Berg, ekrb@bergensklinikkene.no eller ditt regionale Korus for ytterligere informasjon om bruk av metoden:


 

ReDNet Project

KoRus vest Bergen har i 2010-2012 deltatt i det 2-årige europeiske forsknings- og utviklingsprosjektet ”The Recreational Drugs European Network (ReDNet) (www.rednetproject.eu), som hadde oppstart i april 2010.

Prosjektet har undersøkt hvordan internett påvirker ungdoms rusmiddelbruk, med særlig fokus på marginalisert og sårbar ungdom. Målsettingen var å øke omfanget og kvaliteten på tilgjengelig informasjon, til målgruppen og til hjelpetjenester, om mulige helsekonsekvenser ved bruk av nye rusmidler.

ReDNet-prosjektet var en videreføring av The Psychonaut Web Mapping Project (2008 -2009), som identifiserte og lagret informasjon om nye rusmidler og kombinasjoner av rusmidler i en felles europeisk database. Med ReDNet-prosjektet ville en prøve å nå Psychonaut-prosjektets’ langsiktige mål om å opprettholde databasen og utvikle metoder for å oversette og bruke innhentet informasjon og kunnskap i forebygging og tidlig intervensjon, gjennom å utvikle ulike IKT-verktøy. Prosjektet var finansiert med EU-midler, og ble ledet fra University of Hertfordshire. Deltakende land var England, Italia, Tyskland, Spania, Belgia, Ungarn, Polen og Norge.

I begge prosjektene har en anvendt funn fra Føre Var og HKH. I løpet av prosjektperioden har det vært avholdt 11 Skype-/ telefonkonferanser, 7 virtuelt seminar i Second Life, det ble publisert 7 nyhetsbrev og 29 vitenskapelige artikler. Prosjektet har presentert funn på konferanser (134) i alle verdensdeler. Prosjektet gjennomførte en spørreundersøkelse blant fagfolk for å undersøke kompetansebehov relatert til nye psykoaktive stoffer. ReDNet-prosjektet arrangerte i mars 2012 den første internasjonale konferansen med fokus på nye psykoaktive stoffer: ”The Ever-Changing World of psychoactive Drugs (NPS)”, i Budapest, Ungarn. Arrangementet var i samarbeid med EMCDDA. ReDNet prosjektet ble avsluttet i juni 2012, men konferansen i Budapest vil bli fulgt opp med årlige konferanser relatert til nye psykoaktive stoffer. I september 2013 arrangeres  ”the 2nd International Conference on Novel Psychoactive Drugs”, ved Swansea University, England. Prosjektet er avsluttet.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet