Hovedformålet med MI-analyse

er å være en veiledningstjeneste som bistår fagpersoner med veiledning på egen samtalepraksis i Motiverende samtale. Flere studier viser at det å delta på enkelte opplæringsdager i Motiverende samtale ikke er tilstrekkelig for å lære seg MI. Ved innlæring av nye terapeutiske ferdigheter vurderes det som nødvendig at læringsprosessen går over tid og kombineres med kontinuerlig feedback og veiledning av samtalepraksis.

Den evidensbaserte ”best practice”-metoden for å oppnå kompetanse i Motiverende samtale, er å kombinere faglige workshops i metoden, med feedback og veiledning på terapeutatferd, blant annet gjennom koding av innspilte samtaler med klient ved bruk av ulike kodningsverktøy som for eksempel MITI. (Miller m. flere, 2004, Miller og Rollnick, 2013.)

 

Empati gir resultater
Gjentatte studier viser en sammenheng mellom grad av empati hos behandler og klientresultat (outcome) hvor høy grad av empati hos behandler predikerer bedre resultat for klienten og hvor behandlers bruk og praksis av MI´s holdningssett er positivt assosiert med atferds endring hos klienten.

 I dag vet vi at god MI-utøvelse senker motstand hos klienter, sammenlignet med behandlere som har en mer konfronterende tilnærming. MI–konsistente behandlere tenderer å lokke fram signifikant mer endringssnakk hos sine klienter, mens MI–inkonsistente uttalelser fra behandlere i større grad utløser status quo-snakk.

 

MI-analyse – et virkemiddel til å kvalitetssikre egen samtalepraksis

MI-analyse er en tjeneste som i tillegg til annen opplæring / veiledning i Motiverende samtale kan gi deg som fagperson ny innsikt i og forståelse av din samtalepraksis. MI-analyse tilbyr råd og tips til hvordan du kan øve på og forbedre dine kliniske MI-ferdigheter, og kan på den måten øke sannsynligheten for at du som fagperson utvikler sin MI-kompetanse.

MI-analyse koder og analyserer lydopptak og transkript av din innspilte klientsamtale og gir deg feedback på din samtalepraksis i MI. Du vil videre få veiledning, tips og råd om hvordan du kan videreutvikle egen kompetanse i metoden.

Til dette arbeidet anvendes kodeverktøyene MITI  (se link). Resultatet av kodingen presenteres med skårer av verbal MI-atferd, som så kan relateres til referanseverdier. I tillegg til skårene gis det kommentarer som eksemplifiserer god MI-utøvelse og utviklingsområder med forslag til hva du kan trene mer på.

Skriftlig feedback med resultatene fra kodingen og kommentarer sendes tilbake til deg pr e-post når kodingsarbeidet er ferdigstilt. Du vil i samme e-post få forespørsel om du ønsker telefonveiledning i etterkant.

Les mer om MITI her

 

Oversikt over de utdannede koderne i MI-analyse:

 

MI-analyse brosjyre:

Her kan du laste ned Informasjonsbrosjyre om MI-analyse med informasjon om tjenesten og om hvordan du går frem for å sende inn samtale til MI-analyse. For deg som er kursinstruktør i MI, egner brosjyren  seg godt som utdelingsmateriale til kurs og veiledningstiltak.

Klikk her for å laste ned MI-analyse brosjyren.

 


Vedlegg

  1. Klientsamtykke
  2. Målatferd
  3. MITI-manualen
  4. MI analyse brosjyre

 

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet