Kompetansesenteret KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene inngår i et Norgesnett av sju kompetansesentre.

Kompetansesenter rus (KoRus) skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region.

KoRus vest Bergen finaniseres gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet.

→ Link til felles nettportal for KoRusene: kompetansesenterrus.no

 Kompetansesenter rus (KoRus) skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet i den enkelte region. Formålet er å styrke organisering, kompetanse og kvalitetsutvikling på rusfeltet.

KoRus skal vektlegge samarbeid og samordning med andre kompetansesentre og kompetansetjenester, og instanser/relevante fagmiljøer.

Den primære målgruppen for KoRus er ansatte og beslutningstakere/forvaltningen i kommunene og i noen grad også fylkeskommunene og spesialisthelsetjenesten. I tråd med folkehelseloven har det rusmiddelforebyggende arbeidet et tverrsektorielt perspektiv. Målgruppene er derfor ikke avgrenset til bare ansatte i helsetjenesten. I arbeidet med kompetanseutvikling innen rusbehandling skal kommunale tjenester prioriteres da de utgjør bærebjelken i tjenestetilbudet. Brukerinvolvering og brukermedvirkning skal vektlegges. Hensikten er å sikre målgruppene god og likeverdig tilgang til sentrenes tjenester.

Samtlige KoRus har følgende kjerneoppdrag:

  • Rusmiddelforebygging som en del av folkehelsearbeidet
  • Tidlig innsats og intervensjon
  • Rusbehandling (på alle nivå)

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet