Årsrapport 2009 – Stiftelsen Bergensklinikkene

21 851 behandlingsdøgn – 10 891 konsultasjoner – 2 600 pasienter – 23 kurs/konferanser – 1 200 kursdeltakere – 400 undervisningsoppdrag – 30 kommuneprosjekter – 17 FoU-prosjekter – 221 medarbeidere – 7 % nedgang i sykefravær

fortsatt økende etterspørsel etter de tjenestene stiftelsen leverer innen Behandling, Forebygging, Forskning, Dokumentasjon og Undervisning.

Kapasitetsutnyttelsen i de 65 døgnbehandlingsplassene var i 2009 på i alt 98 %. I tillegg ble det i alt gjennomført 10.891 polikliniske konsultasjoner utenfor døgnbehandling; både individuelt og i grupper. Stiftelsen Bergensklinikkene fikk i alt 2.354 henvisninger til Avdeling for inntak og koordinering (AIK) om tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige inklusiv Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

82 % av personene henvisningene gjaldt, ble vurdert å ha rett til nødvendig helsehjelp. Mangelen på behandlingsplasser i regionen, både totalt og særlig for unge pasienter, var også i 2009 en stor utfordring for AIK. Flere av pasientene var det ikke mulig å finne behandlingsplasser for innen den rettighetsfristen som var satt. Men ingen av pasientene som fikk tildelt behandlingsplass i Stiftelsen Bergensklinikkene gikk til fristbrudd i 2009.

Kurskatalog 2009 fra Stiftelsen Bergensklinikkene ble gjennomført med i alt 23 kurs, seminarer og konferanser for 1200 medarbeidere innen rusfeltet, helse- og sosialtjenester, barnevern og andre som arbeider med rus- og avhengighetsproblematikk. I tillegg ble det gjennomført over 400 undervisnings-/veiledningsoppdrag, deltakelse i 30 kommuneprosjekter og Bergensklinikkene deltok i eller sto for 17 forsknings og utviklingsprosjekt. Særlig har det vært økt aktivitet med internasjonale samarbeidspartnere.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet