Bergensklinikkenes prosjektarbeid for EMCDDA sluttført med rapport

Stiftelsen Bergensklinikkene vant i 2007 anbud om internasjonalt prosjekt for European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction EMCDDA som er EUs overvåkningssenter for narkotika og narkotikarelaterte problemer i Lisboa. Den endelige rapporten foreligger nå på EMCDDAs hjemmeside.

Kontrakten gjaldt bistand i forbindelse med prosjektet “Coverage assessment of data collected in the framework of the EMCDDA Treatment Demand Indicator” (TDI). TDI er senterets indikator for etterspørsel etter behandling i EUs medlemsstater og Norge.

Formålet med prosjektet har vært å vurdere eksisterende data i EMCDDA som belyser i hvilken grad behandlingsdataene i TDI dekker behandlingsaktiviteten i medlemsstatene og Norge, eller er representative for denne. Videre skulle det gis anbefalinger om eventuelle forbedringer i systemets dekning av forekommende behandling, og/eller gi en bedre forståelse av systemets dekningsgrad.

Kontraktsarbeidet var lagt til Stiftelsen Bergensklinikkenes Forsknings- og dokumentasjonsavdeling, og ble koordinert av seniorpsykologspesialist Erik Iversen. Rapporten fra prosjektet foreligger nå på EMCDDAs hjemmesider.

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index67086EN.html

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet