KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene Virksomhetsrapport 2009

KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene inngår i et Norgesnett av syv regionale kompetansesentre som gjennom oppdragsbrev fra Helsedirektoratet har oppgaver knyttet til kompetanseutvikling i kommunene og i spesialisthelsetjenestene m. tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Opptrappingsplanen for rusfeltet sin nasjonale satsing omkring tidlig intervensjon medførte at kompetansesenterne i 2009 ble tildelt midler til styrking av ulike kompetansehevende tiltak.

INNHOLD:
Strategiske mål og kompetansesentrenes innsatsområder
Kompetansesenter Rus Region Vest Bergen
Tverrfaglige og tverretatlige innsatser
Forebyggende innsatser
Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid – nytt spissområde fra 2009
Tidlig intervensjon
Kompetanseutvikling i arbeid med rusmiddelavhengige
Spisskompetanseområde kjønn og rus
Samarbeid
Økonomi 2009
Medarbeidere 2009
Publikasjoner

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet