Kunnskapssøk: Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid

Foreliggende rapport er et forsøk på å favne vesentlige tyngdepunkt og perspektiver knyttet til tema “Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid”.

Søket er todelt. Første del omfatter utredninger, forskning og kartlegginger innenfor fag som tradisjonelt har vært opptatt av foreldre og (rus)forebygging og hvor foreldres betydning som rusforebyggende rollemodeller har hovedfokus.

Dette russpesifikke søket gir blant annet massiv støtte til at foreldre har en særdeles viktig rolle i forebygging av rusbruk hos sine barn i ungdomstiden, og at ungdom i høy grad lar seg påvirke av hva foreldre formidler gjennom ord, handlinger og holdninger.

Andre del er et skjønnlitterært søk som utvider vår kunnskap om temaet. Hva er det skjønnlitteraturen kan forløse som vitenskapen ikke kan? I en forebyggende sammenheng kan det innebære synliggjøring av hvordan tekstmøter kan moderere risiko, ved å skape forståelse for ulike sider av lesningens og høytlesningens sosiale betydning og bringe dette ut i veiledning av foreldre, barnehagepersonell og lærere i den tidlige grunnskolen.

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet