Pasient/klientkartleggingsdata : rapport for 2008

Som ledd i det nasjonale dokumentasjonssystemet innen tiltak for rusmiddelmisbrukere har Stiftelsen Bergensklinikkene fra 1997 bistått det tidligere Rusmiddeldirektoratet og fra 2001 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) med å implementere og drive klientkartleggingssystemet.

Arbeidet har vært gjennomført i nært samarbeid med oppdragsgiver og en nasjonal arbeidsgruppe bestående av representanter fra oppdragsgiver og de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål.

Det ble registrert ca 35 000 henvendelser om rusrelatert behandling og 24 400 inntak i det nasjonale pasient- og klientkartleggingssystemet i 2008. Rapporteringen omfatter 106 behandlings- og omsorgstiltak. Disse dataene er ikke individbaserte slik at antall inntak kan være større enn antall personer i behandling.

Kjønn og alder
Pasientbeskrivelsene for hele utvalget er svært like fra år til år. Kjønnsfordelingen for henvendelser om behandling i 2008 var 30 % kvinner og 70 % menn. Kjønnsfordelingen er lik i aldersgruppen 16-20 år, mens kvinneandelen synker med økende alder. Ca 1250 henvendelser var fra unge under 20 år. Ellers ligger det høyeste antall henvendelser i aldersgruppen 30 til 50 år. I ca 2250 av inntakene oppgir pasientene å leve sammen med barn under 18 år.

Utdanning, arbeid og økonomi
En fjerdedel har avsluttet videregående skole, en femtedel fagutdanning og 13 % har utdanning fra høgskole eller universitet. Hele 73 % var uten beskjeftigelse i tiden før inntak i behandling, mens 24 % var i heltids- eller deltidsjobb. Midlertidige trygdeytelser er rapportert som viktigste inntektskilde hos 32 % siste 4 uker før behandling. Denne andelen har økt med over 10 % fra 1999. I den grad stønadsformene er incentiver for yrkesaktivitet synes dette ikke å være oppnådd. Uføre/alderspensjon oppgis som viktigste inntektskilde i 24 % av inntakene.

Rusmidler
Alkohol er mest brukte rusmiddel i 49 % av inntakene for menn og 43 % for kvinner. Andelen som angir heroin som mest brukte rusmiddel er sterkt redusert fra 38 % for kvinner i 1998 til 19 % i 2008. For menn var andelen på sitt høyeste i 2001 med 34 % mens den er nede i 18 % for 2008. En av forklaringene på dette er overgang til substitusjonspreparater som metadon og lignende. Både cannabis og amfetamin oppgis å være mest brukte rusmiddel i 9 % av inntakene. Det er i 40 % av inntakene rapportert kun ett rusmiddel og det er i hovedsak der alkohol er mest brukte substans.

Psykiske vansker
Funnene er svært stabile når det gjelder psykiske vansker som alvorlig angst og depresjon, selvmordstanker og selvmordsforsøk. Det rapporteres om angst og depresjonsperioder noen gang i livet i ca 70 % av alle inntakene. 35 % oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv. De fleste selvmordsforsøkene var gjennom overdose av rusmidler.

53 % av behandlingsforløpene avsluttes etter gjensidig avtale mellom pasient og behandler.

Overgang til Norsk Pasientregister (NPR)
Fra 2010 vil behandlingstiltak for rusmiddelmisbrukere innenfor spesialisthelsetjenesten rapportere til Norsk Pasientregister på lik linje med somatisk og psykiatrisk helsetjeneste. NPR er nå opprettet som et kryptert, individbasert register og mulighetene for å bruke data til styringsformål og forskning vil etter dette være langt større, men foreløpig begrenset til informasjon fra spesialisthelsetjenestene.
SIRUS har i samarbeid med Stiftelsen Bergensklinikkene utarbeidet denne siste rapporten for 2008 fra det nasjonale pasient- og klientregistreringssystemet.

For 2006 ble 56 prosent av behandlingsforløpene avsluttet etter gjensidig avtale mellom pasient og behandler.

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet