Pasientutvalg i endring: En trendanalyse for perioden 2009-2012

Forskningssjef Arvid Skutle i Stiftelsen Bergensklinikkene har skrevet en rapport som ser på endringer i pasientgruppen i Stiftelsen Bergensklinikkene i perioden 2009-2012. Her kan du lese hele rapporten.

Det har de siste par årene vært rapportert jevnlig/månedlig om kjennetegn og endringer i pasientpopulasjonen ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Bakgrunnen for denne rapporten er behovet for si noe om endringer i et litt større tidsperspektiv: hvilke rusmidler dominerer på ulike tidspunkt, skjer det endringer i rusmiddelvaner som vi bør være klar over? Pasientgruppen er verken statisk eller uniform. I arbeidet med enkeltpasienter er det vanskelig å få oversikt over større trender, uten at en trekker ut data basert på den samlede pasientgruppen.

Hva med pasientgruppens kjønns- og alderssammensetning, og deres sosiale situasjon og helsetilstand? Ser vi endringer? Jevnlige tilstandsbilder har vært nyttige som et klinisk styringsverktøy: Hvem er pasientgruppene våre, hvilke trender ser vi over tid, og ikke minst: Hvordan skal vi best mulig tilpasse våre behandlingstilbud til en pasientgruppe i stadig endring? Ser det for eksempel annerledes ut i 2012 enn i 2009?

I en tid der vi i større grad skal henvende oss til unge rusmiddelavhengige, og der vi også skal ha fokus på kvinner, er det viktig å se om vi har nådd målene. Dessuten: Har det kommet flere eldre rusmiddelavhengige i behandling? Et annet sentralt spørsmål er om den typiske alkoholavhengige i større grad er på vei tilbake, og hvordan er rekrutteringen av heroinavhengige. Hvilke trender ser vi mht. amfetamin-/metamfetaminavhengighet?

Rusmiddelavhengige har i stor grad komorbide eller multiple problemer, både innenfor og på tvers av hovedlidelsene rus og psykisk helse. Men i hvor stor grad gjelder dette for våre pasienter, og har dette endret seg over tid? Hvilke sammensatte komorbide rusproblemer dominerer? Hvor omfattende er de psykiske problemene? Dette er noe av de spørsmålene som adresseres i denne rapporten.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet