Prosjekt K- ambulerende team- rapport I

Bakgrunnen for å etablere prosjekt K var ulike instansers erfaring med deltakere som hadde behov de formidlet ikke utløste tilstrekkelig og nødvendig hjelp.

Dette hadde medført store samhandlingsvansker med ulike instanser. Behandlere i Stiftelsen Bergensklinikkene tok kontakt med planleggere i Bergen kommune og kompetansesenteret for å utvikle et prosjekt der aktuelle pasienters behov bedre kunne ivaretas. det ble søkt og tildelt midler fra Sosialog helsedirektoratet.

 

Vedlegg

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet