Prosjekt K- Kaptein på egen skute, rapport II

Prosjekt K sin andre rapport er ferdigstilt. Her står å lese bemerkelsesmessige gode resultater fra samhandling mellom deltakerne og hjelpeapparatet.

Oppsiktvekkende resultater for klienter som ikke tidligere har tilegnet seg hjelp for rusproblemer og tilleggslidelser.
Retten til å være ”Kaptein på egen Skute” – god hjelp fra NAV – Bergen kommune v/ Årstad sosialtjeneste i samarbeid med Stiftelsen Bergensklinikkene.

Prosjekt K sin andre rapport er ferdigstilt. Her står å lese bemerkelsesmessige gode resultater fra samhandling mellom deltakerne og hjelpeapparatet. Prosjekt K er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Kommune – Årstad sosialtjeneste og Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjektet ble opprettet for å yte bedre hjelpetjenester til klienter som opplevde at disse var for dårlige og for lite tilpasset deres problematikk og ressurser. Deltakerne i prosjektet har rusproblematikk og tileggslidelser som enten er medfødte eller etablerte gjennom hendelser og opplevelser fra barndom, ungdom og voksentid.

Prosjekt K er inne i tredje arbeidsår og kan vise til resultater som bør danne grunnlag for videreutvikling av den metodiske innfallsvinkelen der brukermedvirkning er den mest sentrale faktoren.
Prosjekt K har 12 deltakere – alle med svært dårlig erfaring fra tidligere samhandling med deler av hjelpeapparatet og med utgangspunkt i brutt eller låst samhandling med tilhørende sosialkontor.
Hovedfunn fra juni 2009:
• Alle deltakerne har fast bolig
• Ni personer har fått annen inntektskilde enn sosialhjelp
• De fleste er i behandling innenfor rusfeltet eller i psykisk helsevern
• De fleste har fått tannbehandling
• Fem deltakere er i jobb/praksisplass, fire går på, har planlagt å begynne eller har nylig avsluttet kurs/skole
• Ti av tolv deltakere beskriver å ha redusert rusbruken
Dette er oppsiktsvekkende resultater med tanke på deltakernes utgangspunkt og mangeårige omfattende problematikk.

Metoden er i utgangspunktet enkel; la brukeren, i dette tilfelle deltakerne, få større plass i sin egen endringsprosess. For noen er det helt nødvendig å få være kaptein på egen skute der hjelperne er invitert inn som mannskap for å hjelpe skipet gjennom både i rolig og farlig farvann. De dette er mest nødvendig for er gjerne personer med en væremåte som andre ønsker å styre og regulere. For mange fører forsøk på slik regulering til økt problematikk og det som i utgangspunktet kan være konstruktiv kraft blir rettet som kampberedskap i møte med hjelpeapparatet. Prosjekt K, der de ansatte i stor grad er veiledet av den enkelte deltaker, har lykkes i at deltakerne klarer å motta konstruktiv hjelp i sin rehabiliteringsprosess.

Med bakgrunn i data fremkommet i første og andre rapport tilknyttet prosjekt K og i tråd med nasjonale føringer om økt brukerstyring/medvirkning, samt etablering av andre samhandlingsformer, anbefales det å opprettholde og videreføre metoden som er utviklet i prosjekt K.

Nåværende prosjekt har kun midler til å fortsette ut året. Flere sosialkontor har tatt kontakt vedrørende klienter de mener er i behov for denne oppfølgingen. Årstad sosialtjeneste og Stiftelsen Bergensklinikkene ønsker å fortsette og videreutvikle samarbeidsprosjektet slik at nåværende deltakere med behov kan fortsette aktuelle samarbeid og flere nye brukere kan bli del av aktuelle tiltak gjennom at det opprettes Ambulerende Team Bergen etter Prosjekt K metoden.

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet