RAPPORT: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Rapporten baserer seg på informasjon fra 86 foreldere i behandling for rusproblemer. 47% hadde daglig eller deltid omsorg for barn.

Undersøkelsen tegner et bilde av barn med rusmiddelavhengige foreldre som en gruppe med sårbarhet på flere områder. Under halvparten får hjelpetiltak fra det offentlige hjelpeapparatet, de vokser opp i hjem med èn forelder og med dårlig økonomi, de trenger hjelp med hensyn til psykisk helse. Ny lovgivning med barneansvarlige ved alle rusklinikker skal sikre ivaretakelse av barna.

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet