Rapport: Mentaliseringsbasert terapi (MBT) til rusavhengige kvinnelige pasienter med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse

Et samarbeidsprosjekt i Stiftelsen Bergensklinikkene mellom Kompetansesenter rus region vest Bergen og Avdeling for klinisk virksomhet.
Avsluttende rapport for pilotprosjektet

Kompetansesenteret rus region vest Bergen har samarbeidet med avdeling for klinisk virksomhet i Stiftelsen Bergensklinikkene for å implementere Mentaliseringsbasert terapi i tverrfaglig spesialisert behandling. I prosjektet har en arbeidet med rusavhengige kvinnelige pasienter med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Arbeidet har gått over tre år, med finansiering fra Helsedirektoratet, og prosjektet har vært godkjent av Regional Etisk komité.

15 pasienter har deltatt og gjennomført behandling. Erfaringene er nå dokumentert i rapporten “Mentaliseringsbasert terapi (MBT) til rusavhengige kvinnelige pasienter med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse :

… “Vi har erfart at pasienter med dårlig prognose har fått intensiv og godt strukturert psykologisk behandling. Pasientene har redusert sitt rusmiddelforbruk betydelig og er blitt mer psykologisk robuste. De rapporterer bedre regulering av følelser, de forstår  seg selv og andre bedre, er mer selvstendige og håndterer også  fellesskapet med andre og er dermed bedre beskyttet mot traumer og psykiske lidelser, ogs å rusmiddelavhengighet. Uhensiktsmessig tenkning, misforst å elser og dysfunksjonelle følelsesmessige reaksjoner dominerer ikke lengre pasientenes liv. Kriseplaner og mentaliserende kasusformuleringer har i stor grad forebygget den spesifikke emosjonelt ustabile dynamikken som ofte fører til behandlingsavbrudd. Dermed har terapeuter eller pasienter i betydelig mindre grad blitt “overrasket” av ulike problemer som oppstår i behandlings- perioden.”

Arbeidet har bidratt til både å gjøre livskvalitet og endringer mulig i pasientenes liv, og videre bidratt til et kompetanseløft både i vår kliniske virksomhet og hos samarbeidspartnere. Kompetansesenterets oppdrag i henhold til ROP retningslinjer og kompetanse i oppfølging og behandling til pasienter med rus og psykiske vansker, tilbys gjennom kurs, veiledning og opplæring i MBT.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet