Rapport: ROP- undersøkelsen

For å skaffe kunnskap om behov relatert til ROP retningslinjen gjennomførte KoRus vest Bergen høsten 2012 en spørreundersøkelse overfor ulike tjenester i kommuner i Hordaland/Sogn og Fjordane.

Kompetansesenteret vil fremover ha en rolle for å tilrettelegge at retningslinjene anvendes i praksis, og vi vil arbeide for å bidra til kompetanse på fagfeltet. Ut fra dette besluttet vi å gjennomføre en spørreundersøkelse, avgrenset til medarbeidere i kommunale tjenester, som var direkte oppgavemessig relatert til anbefalingene i ROP-retningslinjene.

Tilbakemeldingene gjennom undersøkelsen vil inngå som en av flere informasjonskilder når kompetansesenteret fremover planlegger kompetansehevende tiltak i samarbeid med samarbeidspartnere.

Formål med undersøkelsen:
– Fremskaffe oversikt over hvordan personell arbeider med kartlegging og oppfølgingsarbeid.
– Vurdere forskjeller (gap) mellom praksis og anbefalte retningslinjer for arbeid med rus og psykiske lidelser.
– Fremskaffe kompetansebehov hos profesjoner med tanke på å planlegge utviklingstiltak for tjenestene.
– Anvende resultatene med tanke på implementering av veileder / retningslinjer innenfor rus og psykisk helse.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet