Rus og voksenbefolkningen- Tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv

Denne rapporten oppsummerer resultater fra et nytt prosjekt/undersøkelse som ble gjennomført i mars 2011.

Over 10.000 yrkesaktive personer bidro med tallmateriale gjennom et webbasert kartleggingsbatteri bestående av ulike standardiserte spørreskejma. Det overordnede målet var å skaffe til veie kunnskap som kan forklare, forebygge og behandle risikofylte rusvaner og avhengighet på individ- og gruppenivå. Rapporten er skrevet av dr. psychol. Cecilie S. Andreassen.

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet