Rus og voksenbefolkningen

Psykologspesialist og doktor i psykologi Cecilie Schou Andreassen fra KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene har skrevet en artikkel i Rusfag om Rus og voksenbefolkningen i et arbeidslivsperspektiv. 

Mer enn 10 000 personer har deltatt i en webbasert kartleggingsundersøkelse om rus. Alkoholkultur på arbeidsplassen var blant de temaene en ønsket å vite mer om. Undersøkelsen viste blant annet at jobbrelatert drikking øker proporsjonalt med lederansvar.

Behovet for økt kunnskap om rus i voksenbefolkningen samt mangelfull innsats på tidlig intervensjon av rus i voksenbefolkningen, var derfor utgangspunktet for dette prosjektet. På denne bakgrunn ønsket vi å formidle samt rekruttere et større utvalg til å delta i en webbasert kartleggingsundersøkelse om rus. I denne forbindelse ønsket vi i særlig grad å komme i kontakt med yrkesaktive, siden arbeidslivet er vurdert som en egnet arena for å nå den prioriterte målgruppen (voksne).

Resultatene fra undersøkelsen er nylig sammenfattet i prosjektrapporten ”Rus og voksenbefolkningen – Tidlig intervensjon ut fra et arbeidslivsperspektiv” (Andreassen & Johannessen, 2012). Denne artikkelen er en revidert og kortfattet versjon av prosjektrapporten.

http://www.korusbergen.no/rapporter/rus-og-voksenbefolkningen-tidlig-intervensjon-ut-fra-et-arbe/

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet