Stiftelsen Bergensklinikkenes årsrapport 2002

Stiftelsen Bergensklinikkene har vært gjennom et år som i større grad enn tidligere år har vært preget av klare ytre signaler om endringer med nye muligheter for stiftelsen.

Regjeringens utforming av Rusreformer og Handlingsplan for rusfeltet vil i årene som kommer få stor innflytelse på alle deler av stiftelsens virksomheter, enten dette omfatter behandling, forebygging, forskning eller undervisning.

I tillegg har året vært preget av et positivt utviklende samarbeid med Rusvernkontoret i Hordaland fylkeskommune, bl.a. omkring arbeidet med rullering av Rusplan for Hordaland og ikke minst i sluttføring av arbeidet med utforming av driftsavtale mellom Stiftelsen Bergensklinikkene og Hordaland fylkeskommune.

Mange dyktige medarbeidere med høy kompetanse i forskjellige avdelinger og miljøer i stiftelsen er fortsatt den viktigste ressursen bak resultatene som er skapt i 2002.

Innad har det vært satt fokus på arbeidet med å tilrettelegge for et mer inkluderende arbeidsliv, som et av flere tiltak i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Det er viktig å samarbeide målrettet mot et bedre arbeidsmiljø blant annet ved å redusere sykefravær og tilrettelegge for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

Stiftelsens økonomi har de siste 2 årene vært inne i en god retning og regnskapet for 2002 viser god balanse.

Stiftelsesstyret har ved inngangen til år 2003 fått endret sammensetning, med Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Bergen Næringsråd som nye medspillere. Dette er en utvikling som ikke bare er i tråd med de endringer som har skjedd i stiftelsens arbeidsoppgaver, men også en positiv endring som bærer bud om nye muligheter i forhold til stiftelsens virksomhetsidé: Mestring av rusproblemer helse livsstil og avhengighet.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet