Ungdom og rusmidler Bergen 2008

Stiftelsen Bergensklinikkene ved Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen har i 2008, på oppdrag fra Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune, gjennomført en undersøkelse blant skoleungdommer i 8. og 10. klasse fra ulike bydeler i Bergen.

Tilsvarende undersøkelser har vært gjennomført påde samme skolene i 1999, 2002, 2004, og 2006. Vi vil derfor se pånoen utviklingstrekk de siste 9 åene. I 2008 er antallet skoler som deltok doblet i forhold til tidligere å, og datagrunnlaget er dermed større og mer representativt.

Alle undersøkelsene er blitt gjennomført i overgangen mai – juni måed, som gir sammenlignbar alder og tidspunkt på året. I den aktuelle aldersgruppen er rusvanene under sterk endring, ogsåfra starten til slutten av samme skoleå. Undersøkelsen presenterer situasjonen for ungdommene like oppunder avsluttet skoleår.

I tillegg til rusmiddelbruken ser undersøkelsen pånoen andre faktorer som viser sammenheng med rusmiddelbruk; fritidsaktiviteter, skoletrivsel, tro om jevnaldrendes rusing, og venners rusing. En spesiell oppmerksomhet er ogsådenne gangen rettet mot betydningen av foreldrenes holdninger og regler i forhold til ungdommenes alkoholbruk.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet