Ungdom og rusmidler Etne 2009

Stiftelsen Bergensklinikkene har gjennomført en undersøkelse i Etne kommune om ungdom og rusmidler. besvart av 170 elever i ungdoms- og videregående-skole.

Undersøkelsen viser i forhold til mange andre kommuner på vestlandet lave tall for alkoholbruk blant elevene på ungdomsskolen. Tallene for de unge i videregående skole må sees i lys av at om lag halvparten er eldre enn 18 år, og således er i “lovlig” alder for bruk av alkohol. Når det gjelder andre rusmidler var det lave tall mht. eksperimentering, dvs. bruk én eller noen få ganger.

De fleste i undersøkelsen hadde klare holdninger mot å kjøre motorkjøretøy i ruspåvirket tilstand, men overraskende mange oppga at de kjente ungdom som hadde kjørt mens de var ruset.

Blant elevene på videregående skole i Etne var det større andel enn gjennomsnittet for landet som helhet som røyker daglig, og blant jentene var andelen dagligrøykere over 50%.

I undersøkelsen oppga relativt få at de hadde spilleatferd som hadde ført til problem på skolen. Imidlertid hadde 17% av guttene på ungdomsskolen skulket på grunn av spill.

Rapporten er utarbeidet ved Stiftelsen Bergensklinikkene av seniorpsykologspesialist Erik Iversen Forsknings- og dokumentasjonsavdelingen og spesialkonsulent Randi Vartdal Knoff Kompetansesenter Rus Region Vest Bergen

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet