Unge med tilknytning til tunge rusmiljøer i Bergen sentrum

I februar 2008 meldte Utekontakten i Bergen til Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) at en de siste årene hadde registrert et økende antall unge som synes å ha tette bånd til aktører på den etablerte arenaen for omsetning av rusmidler i Bergen sentrum. Rapporten er laget under veiledning av Jane Mounteney fra KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene.

Noen av disse unge møtte feltarbeiderne i Nygårdsparken, andre observerte en jevnlig i samhandling med etablerte rusavhengige på arenaer i geografisk nærhet. Registreringene fra Utekontaktens oppsøkende arbeid sammenfalt med signaler fra bl.a. Føre Var som tydet på en økning i bruk av opiater blant unge.

I etterkant av bekymringsmeldingen ga kommunaldirektør Finn Strand Utekontakten mandat til å foreta en HKH-kartlegging av det unge, tunge rusmiljøet i Bergen sentrum. Målgruppen skulle være unge fra 16 år og opp til tidlig i 20-årene som var relativt nyetablerte på den åpne rusarenaen, og som enten hadde utviklet eller ble betegnet som en høyrisikogruppe ift. å utvikle opiatavhengighet. Mandatet var å belyse ungdommenes livsvilkår, herunder sentrale temaer som rusbruk, rusbehandling, helse og bolig, samt hvordan ulike instanser i dag møter behovene knyttet til disse områdene.

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet