Veileder: Bekymringssamtale om skoleskulk mellom skolepersonell og foresatte

Prosjektet Skoleskulk i Bergen har hatt som mål å utvikle og implementere rutiner for skoleskulk, forbedre kompetanse blant de som jobber nært ungdommene, samt å følge opp elever med skulkhistorie og gjennomføre/evaluere individuelt rettede tiltak. På bakgrunn av arbeidet med og resultatene i prosjektet , er det i regi av KoRus Bergen- Stiftelsen Bergensklinikkene utarbeidet en veileder til hvordan skolepersonell kan gjennomføre en bekymringssamtale med foresatte når det er bekymring for en elevs fravær.

Som et ledd i prosjektet skoleskulk i Bergen, har vi valgt å utarbeide et forslag til hvordan medarbeidere i skolen kan gjennomføre en bekymringssamtale med foresatte når det er bekymring for en elevs fravær. Prosjektet har hatt som mål å utvikle og implementere rutiner for skoleskulk, forbedre kompetanse blant de som jobber nært ungdommene, samt å følge opp elever med skulkhistorie og gjennomføre/evaluere individuelt rettede tiltak. Som kompetansehevende tiltak har lærere og støtteapparat ved de fire prosjektskolene sammen med Utekontakten i Bergen, fått kursing i Motiverende samtale (MI) rettet mot de unge som skulker. Ut fra et behov for å konkretisere hvordan denne metodikken også kan brukes i møte med foreldre, er denne veilederen utviklet med MI som basis. Deler av teksten i veilederen er hentet og oversatt fra det danske prosjektet “Bedre tverrfaglig indsats; Pjese til medarbejdere, på skoler og SFOèr”.

Vedlegg

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet