KoRus samarbeider med andre kompetansemiljø, tjenester i kommuner og TSB med en rekke satsingsområder for å styrke arbeidet overfor personer med rus og psykiske problemer.

Fokus på innsatsene gjøres ut fra nasjonale anbefalinger, retningslinjer og veiledere. I arbeidet har en blant annet fokus på sammenhenger rus og psykisk helse, samhandling mellom tjenestene, brukerstyring og styrking av pårørendearbeid.

 

Bistå i systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet samt tjenesteutvikling

  • Bistå i implementering av suksesskriteriene for tverrfaglig samhandling og verktøyene for Bedre tverrfaglig innsats, slik at kommuner som ønsker det, kan ta dette i bruk.
  • Bistå Helsedirektoratet med å iverksette Nasjonal overdosestrategi 2013-17
  • Bistå Helsedirektoratet i oppgaver tilknyttet Opptrappingsplanen for rusfeltet
  • Informere kommunene i sin region om BrukerPlan og legge til rette for at kommunene anvender BrukerPlan

 

Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis

  • Bistå kommunene i arbeidet med bedre praksis og økt kunnskap om tidlig innsats og intervensjon. Videreføre og følge opp det lokale Tidlig Inn og BTI-arbeidet i regionen.
  • Bistå Helsedirektoratet med implementering av Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere på rusfeltet, i samarbeid med Nasjonale kompetansetjeneste ROP og Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet