Mentalisering

Mentaliseringsbasert terapi og teori er en form for psykodynamisk psykoterapi og har rettet oppmerksomheten mot hvordan mennesker fortolker, fokuserer på og snakker om de mentale prosesser som ligger bak menneskers atferd.

Selve manualen og metoden er skreddersydd for individer med borderline personlighetsforstyrrelse, som er sårbare for å miste sin mentaliseringskapasitet i tilknytningsrelasjoner. Begrepet mentalisering viser til den allmenne menneskelige kapasitet som handler om å fortolke egne og andres handlinger som meningsfulle ytringer av indre behov, ønsker, følelser og fornuft. Evnen til å forstå sine egne og andres følelser, tanker og motiver er grunnleggende for utvikling god mental helse og god sosial kompetanse. Mentalisering spiller en nøkkelrolle i organisering av selvet og i utvikling av affektregulering og svikt i mentaliseringskapsiteten kan føre til vansker med rus, spiseforstyrrelser og interpersonlige vansker.  Evnen til mentalisering er grunnleggende hos alle mennesker, men mentaliseringskapsiteten varierer under mentalt stress og vanskelige livsbetingelser. Den er nært knyttet opp til vår utviklingspsykologiske historie.

Les mer

 


Musikkterapi

«Jeg er rusfri nå, og musikkterapien har hjulpet meg» – pasient ved Hjellestadklinikken

Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid, og bidrar med en ressursorientert tilnærming til arbeid med rus og psykisk helse. Musikkterapeuter arbeider med utgangspunkt i klientens egne ressurser, med fokus på å fremme helse og livskvalitet gjennom musikk. Brukerens behov, interesser og muligheter avgjør praktisk utforming av musikkterapitilbudet. For noen er det å lytte til musikk grunnleggende, som regulering av følelser eller som utforsking av identitet. Andre ønsker å musisere, enten gjennom enkle sang – og samspillsaktiviteter som ikke krever opplæring, eller å være deltaker i et band der det å øve og utvikle ferdigheter blir en del av det som gir motivasjon og gode opplevelser.  Samtale og refleksjon vokser ofte ut av musikalske erfaringer.

→ Les mer


Tvangsbestemmelser overfor personer med rusmiddelproblemer

I desember 2016 kom det ut ny veileder i forhold til tvang overfor personer med rusmiddelproblemer. Veilederen skal bidra til mer enhetlig og riktigere bruk av bestemmelsene i lov og forskrift. Målet er å sikre at det etableres sammenhengende og helhetlige pasient- og brukerforløp for pasienter som er underlagt tvang.

Veilederen gir anvisning på hvordan bestemmelsene i kapittel 10 skal forstås og anvendes, og er ment å gi tjenestene veiledning til den faglige skjønnsutøvelsen. Målgruppen for veilederen er personell som har ansvar for å forberede saker, fatte vedtak, følge opp, og gjennomføre vedtak om tvang. Veilederen vil også være nyttig for brukere og pårørende, samt for politisk og administrativ ledelse i kommune og i de regionale helseforetakene.

Bruk av tvangstiltak er et alvorlig inngrep i den enkeltes selvbestemmelsesrett. Derfor må bruker- og pårørendemedvirkning sikres ved forberedelse og gjennomføring av tvangstiltak.

→ Se helsedirektoratets retningslinjer her

 


Retningslinjer

Sentrale styringsdokument for virksomheten:

 • St. 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk
 • St nr 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter
 • 15 S, Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)
 • Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)
 • Prop. 12 S (2016-2017): Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)
 • Meld.St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet
 • Meld.St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019)

 

Oversikt over sentrale veiledere, retningslinjer, strategier som KoRus bygger på i arbeidet

 • Fra bekymring til handling – En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet (IS-1742) (revidert versjon forventes lansert i 2017)
 • Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne(IS-2076) Veileder for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan (IS-1362)
 • Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet
 • Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler (IS-2211)
 • Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser (IS-1948)
 • Veileder i salgs- og skjenkekontroll (IS-2038)
 • Tidlig samtale om alkohol og levevaner – Veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen (IS-2065)
 • Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer (IS-2355)
 • Prioriteringsveileder – tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Fremtidens kunnskaps- og kompetansesentre; En tjeneste for tjenestene. Sluttrapport og anbefalinger fra kompetanse- og kvalitetsutvalget
 • Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle. Nasjonal strategi om innvandreres helse (2013-2017)
 • IS-2181 Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen – hvordan avdekke vold
 • Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon (lanseres våren 2017)
 • Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (lanseres våren 2017)
 • Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016-2021
 • Veileder, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner (tilgjengelig på www.nkvts.no, veilederen vil videreutvikles i 2017)
 • Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenestene
 • Veileder rusmestringsenhetene (IS-2472)Nasjonal overdosestrategi 2014 – 2017.
 • Bolig for velferd – Boligsosial strategi 2014 – 2020
 • Veiviser i boligsosialt arbeid

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet