Mål                                                                                                                          

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er en samhandlingsmodell som retter seg mot barn/unge og deres familier som man er bekymret for. Gjennom samhandlingsmodellen vil en sikre tidlig og sammenhengende og koordinert innsats for å hindre oppfølgingsbrudd.

 

Hovedmålgruppe                                                                                                                  

Ansatte i kommunen som jobber med gravide, barn, unge og familie.                                                                                                                  

Bedre tverrfaglig innsats skal bidra til at de tjenestene i kommunen som er involverte skal kunne utvikle og styrke formelle strukturer, rutiner og arenaer for tverrfaglig samhandling. For å kunne oppnå dette er det viktig å sørge for forankring av BTI-arbeidet på alle nivå i den kommunale organisasjonen; i ledelsen, i aktuelle tjenester, i tjenestebeskrivelser og i beskrivelse av samarbeidsarenaer for å forsterke samarbeidet og samhandlingen mellom tjenestene.

KoRus vest Bergen koordinerer BTI i vår region, dvs. i Hordaland og Sogn & Fjordane. Videre har vi sammen med med KoRus Stavanger ansvaret for kommunene i Helse-Fonna regionen, som består både av kommuner i Hordaland og Rogaland. Med i dette samarbeidet rundt satsingen på BTI er også Fylkesmannen i Hordaland, Rogaland og Sogn & Fjordane, RVTS vest – Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging og RKBU vest – Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Noe av det vi kan tilby kommuner som ønsker å ta i bruk samhandlingsmodellen BTI:

  • Opplæring i modellen
  • Prosessveiledning
  • Bistand til kompetansekartlegging (Questback)
  • Bistand til kompetansehveing
  • Koordinere nettverksmøter mellom kommuner som arbeider med BTI

Her kan du lese om erfaringer med BTI fra 8 ”pilotkommuner”. Rapporten er utarbeidet av Geir Møller ved KoRus Sør:

 

For å få et større innblikk, og gjerne litt inspirasjon, kan du gå inn og se på ulike kommunale nettsider:

Det er etter hvert en god del kommuner i regionen som er i gang/i ferd med å gå i gang med BTI satsing. I tillegg til de kommunene ovenfor er disse med i nettverket; Askøy, Bømlo, Fitjar, Etne, Gloppen, Høyanger, Kvinnherad, Naustdal, Odda, Suldal, Sund, Sveio, Vindafjord og Voss.

 

Planen er at det i løpet av våren 2017 vil foreligge en egen nettside med en BTI-perm – dog i elektronisk form. Gjør merksom på at nettstedet (linken) nedenfor er under utarbeidelse, men gir likevel på det nåværende tidspunkt et lite innblikk.

 

 

Kontaktperson for Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Spesialkonsulent Reidar Dale

rdad@bergensklinikkene.no

Tlf.: 922 84 662/ 55 90 86 38

 

 

 

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet