Arbeid med gravide, sped- og småbarnsforeldre

Graviditet er en meget gunstig fase for endring av rusvaner og eventuell rusproblematikk.

Hovedideen bak tidlig intervensjon er å identifisere og starte håndteringen av et helseproblem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller begrenses med liten innsats.

Kompetansesenteret og Fylkesmannen har oppdrag fra Helsedirektoratet for å styrke satsingen innen tidlig intervensjon, og samarbeider for å styrke denne kompetansen i kommuner og bydeler. I denne sammenheng vil en arbeide med å legge til rette for at tjenester kan videreutvikle og implementere metoder for å utvikle kompetanse om tidlig identifikasjon og intervensjon overfor risikoutsatte barn og unge.

Kompetansesenteret inviterer nye kommuner/bydeler til samarbeid for å utvikle kompetanse med tanke på å kunne gi tidligst mulig hjelp og på lavest mulig nivå til gravide og sped- og småbarnsforeldre med rusrelaterte problemer.

 


Tilbud til pårørende av rusmiddelavhengige – i grupper og individuelt samt kurs

I møte med familier hvor det eksisterer rusproblemer er det viktig for helsepersonell å tidlig identifisere tegn på risiko for barna og de voksne pårørende og kunne intervenere på en god måte overfor dem.

I helsetjenesten har det tradisjonelt sett vært lite fokus på den rollen pårørende spiller i familien, deres betydning for behandling av den rusavhengige, hvilke belastninger pårørende opplever, samt hvilke egen behov pårørende har.  For å styrke helsepersonell sin kompetanse i arbeid med pårørende har vi  en samling på våren og en på høsten.

Målsetting med seminarene er:

 • Øke generell og spesifikk kunnskap om hvordan rusmiddelbruk virker inn på familien og på barna.
 • Gi informasjon om behandlingsmetoder i arbeid med pasienter med ruslidelser.
 • Gi pårørende et forum hvor de kan dele erfaringer som pårørende.
 • Styrke pårørende til å ivareta egen helse og oppsøke behandling dersom det trengs.

Her finner du en liste med nyttig litteratur for pårørende.

 


Barn som pårørende

Tidlig identifisering innebærer at barn som står i fare for å utvikle vansker pga. sin omsorgssituasjon fanges opp.

I møte med risikofamilier er det viktig å ha kompetanse til å se tegn på risiko hos barna og/eller de voksne. Det er også viktig å kunne agere på bekymring og å ha et godt fungerende samarbeid med øvrige instanser. I tillegg til å øke den generelle og spesifikke kompetansen for å identifisere barn i risiko, må rutiner for å registrere barn i risikofamilier og bruk av screening-og kartleggingsverktøy vurderes.

Målsettinger for kompetansesenteret

 • Øke kunnskap om rusmidlers skadevirkninger i sped-og småbarnsperioden.
 • Alminneliggjøre og avtabuisere det å snakke om rusmiddelbruk.
 • Innarbeide rutiner som sikrer at sped-og småbarnsforeldres rusbruk blir tatt opp i samtaler ved ulike etater.
 • Innarbeide interne rutiner i de ulike etatene for bruk av kartleggingsverktøy som tar sikte på å identifisere og avdekke problematisk rusmiddelbruk i målgruppen.
 • Innarbeide gode rutiner for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid når det gjelder oppfølging av barn og foreldre
  som har en bekymringsfull rusmiddelbruk, eller der hvor det er mistanke om dette.

Kompetanse

Kompetansesenteret arbeider med å styrke innsatsområdet ”Barn som pårørende”, og arbeider innenfor følgende målsettinger:

 • Implementere kartleggingsverktøy vedrørende omsorgsstatus for pasienter i institusjoner for rusmiddelavhengige.
 • Utvikle kompetanse vedrørende tema omsorgssituasjon for mindreårige barn (0-18år).
 • Tilrettelegge for støtte og oppfølging på bakgrunn av kunnskapsoppsummeringer og kartlegging.
 • Tilby veiledning/kurs/seminar til andre rusmiddelinstitusjoner i regionen.

Les mer:

 1. http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende/Sider/default.aspx

 


 

barns beste

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet